ลูกผิวแห้ง เหงื่อออกเยอะ เสี่ยง โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง 

2303 Views  | 

ลูกผิวแห้ง เหงื่อออกเยอะ เสี่ยง โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง 

ลูกผิวแห้ง เหงื่อออกเยอะ อาจเสี่ยง! โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง 

พญ.จินตนา ชาตรูปวิจิตร
กุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคภูมิ แพ้และภูมิคุ้มกัน
ของโรงพยาบาลพญาไท ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อสั งเกตของโรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ กไว้ดังนี้ 


โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น โดยมีอาการแสดงหลักๆ คือ ผิวแห้งร่วมกับผื่นแดง คัน เรื้อรังเป็นๆ หายๆ ซึ่งตำแหน่งของผื่นคันนั้ นจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ ดังนี้ 


• วัยทารก คือ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 2 ปี มักพบผื่นบริเวณแก้ม ด้านนอกของแขนและขา และในรายที่มีอาการรุ นแรงอาจพบผื่นทั่วร่างกายได้
• วัยเด็กโต มักพบบริเวณลำคอ ข้อพับแขนและขา โดนผื่นอาจจะเป็นลักษณะผื่นหนา ร่วมกับรอยเกาได้ 


ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง..เกิดจากสาเหตุอะไรนะ? 


ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ ชัดในการเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง แต่พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ ผิวหนัง ประกอบด้วย.. 


• พันธุกรรม เช่น การมีประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคภูมิแพ้
• สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
• สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะไรฝุ่น รวมถึงสารระคายเคืองต่างๆ ด้วย
• สภาพอากาศ เช่น ฤดูหนาวที่มีอากาศค่อนข้างแห้ง หรือฤดูร้อนที่จะทำให้มีเหงื่ อออกมาก จะกระตุ้นให้ผื่นภูมิแพ้ผิวหนั งกำเริบได้
• การดูแลสภาพผิว เช่น การทำความสะอาดผิว รวมถึงการใช้ครีมต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 


วิธีการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิ วหนัง 


• หมั่นดูแลสุขภาพผิวของเด็กให้ชุ่ มชื้น ไม่ให้ผิวแห้งขาดน้ำ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารก่ อภูมิแพ้ต่างๆ ซึ่งจะกระตุ้นการกำเริบของโรคผื่ นภูมิแพ้ผิวหนัง
• การรักษาด้วยการใช้ยาต้านการอั กเสบ ปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นสเตี ยรอยด์ (Steroids) และแบบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเด็ก ความรุนแรงและตำแหน่งการเกิ ดของผื่น (การใช้ยาในเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี จำเป็นต้องมีคุณหมอดูแลอย่ างใกล้ชิด) 


ลูกมีผื่นขึ้นไม่หาย...พ่อแม่ ควรพามาพบแพทย์ 


กรณีที่เด็กมีผื่นขึ้นต่อเนื่ องหรือไม่สามารถหายเองได้ ผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบแพทย์เพื่ อวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดผื่ นอย่างแน่ชัด เพราะโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนั งในเด็กบางรายอาจต้องวิเคราะห์ เรื่องภาวะการแพ้อาหารร่วมด้วย หรือหากเป็นผื่นที่เกิดจากการดู แลผิวที่ไม่เหมาะสม จะได้รีบปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลผิ วเด็กอย่างทันท่วงที 


ในเด็กโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังส่ วนใหญ่จะมีอาการคันค่อนข้างมาก ทำให้เกาจนเป็นแผล และอาจเกิดการติดเชื้อบริเวณผิ วหนังซ้ำซ้อน ทำให้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแย่ ลงและไม่ตอบสนองต่อการรั กษาแบบพื้นฐานทั่วไป จึงควรมาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่ อให้ได้การรักษาอย่างถูกต้ องเหมาะสมต่อไป 


คำแนะนำและวิธีป้องกันการเกิ ดโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง 


• ไม่ควรอาบน้ำบ่อย หรือนานเกินไป แนะนำใช้น้ำที่ไม่ร้อนเกินไป และไม่เช็ดถูผิวแรงๆ
• ควรเลือกใช้ครีมบำรุงผิวที่ เหมาะสมกับเด็ก ที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนั งอย่างสม่ำเสมอ 
• เมื่อเด็กน้อยมีผื่นขึ้น หากไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อประเมิ นหาสาเหตุและรักษา ไม่ควรให้เด็กงดอาหารโดยไม่ จำเป็น เพราะการแพ้อาหารร่วมกับผื่นแพ้ ผิวหนังไม่จำเป็นต้องพบร่วมกั นในผู้ป่วยทุกราย การงดอาหารจึงไม่จำป็นต้ องทำในเด็กที่มีผื่นภูมิแพ้ผิ วหนังทุกคน ในกรณีที่งดอาหารบางชนิด เช่น นมวัว ไข่ โดยไม่มีความจำเป็น จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ กได้ 


  


บทความโดย
พญ.จินตนา ชาตรูปวิจิตร
กุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคภูมิ แพ้และภูมิคุ้มกัน
โรงพยาบาลพญาไท

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy